Toute la musique que …

Bienvenue sur mon blog

  • Accueil
  • > Archives pour le Samedi 22 août 2009
Archive pour le 22 août, 2009


EYALGOLAN – al chaval dak (nouvelle chanson)

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

EYALGOLAN – lanezah bni ( les personnes gagnantes)

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

Yaldi tish’mor al atzmecha mikol tzarah -
bir’chov ha’ir uvesimtah tzarah.
Hizaher min hamush’chat min hamuf’kar
umin hala’anah hametzupah sukar

Hizaher yaldi mikol tzurot haresh’a -
mid’vash davik beta’am shel maror,
me’alimut umizirot hapesh’a -
misin’at chinam, mipigu’ei teror.

Hizaher miyam so’er;
mi’oyev shemista’er,
hishamer mikir bo’er,
umin harechev hadoher,
shelanetzach bni,
shelanetzach bni,
shelanetzach bni,
rak tishamer.

Hizaher min hak’lalah ha’lo k’tuvah,
mishetach hahefker beshem ha’ahavah,
al atzmecha tish’mor ho yeled me’ohav,
mehav’tachot hametzupot zahav.

Hizaher min hamemit vehapotze’a,
ki hachaim tlu’im al chut hasa’arah.
Gam ahuvah itim tish’lof kotzeiha,
al tisadek al mul mar’ah sh’vurah.

Hizaher miyam so’er…

Tir’chak yaldi min hazomem vehachote,
mehakotzim umin ha’esev hashoteh,
mehanik’taf umin ha’etz hane’ekar,
vekach garbaim ume’il belailah kar.

Al tikan’a kshete’abed gam perach,
ksheha’ishah asher tohav ulai tivrach,
al telech ba’esh ve’al telech bakerach,
ki gam atah yaldi, harei/basof tif’rach.

Hizaher miyam so’er…

EYALGOLAN – metziut acheret

22 août, 2009
Lives | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

EYALGOLAN

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

EYALGOLAN – ZARAH

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

Amart et mar libech
vehayit li ko zarah
hayiti dei ragu’a
gam kshe’at hayit karah.

Milim kemo sakin
ve’enayim esh yokdot
sha’alti az madu’a
at sovevet sviv predot.

Libech hu lev shel even
im si’ach letzido
daka achat hu vered

umiyad hofech oro.
Ashke oto bli heref
sheyifrach kol hashanah
tehi ishah ohevet
va’ani shelach.

 Amart et mar libech
ve’lo haya lach ma lomar
lerega kat chashavti
shehayiti lach lezar.

Hiketi al kol chet
gam k’shelo asiti klum
ve’at tamid amart li
she’ahavah hi shi’amum.

Libech hu…

 

EYALGOLAN – lishkat avoda

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

MOSHEPERETZ – veut savoir

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

MOSHEPERETZ – une autre nuit

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

MOSHEPERETZ – ve ulay ( et peut être)

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

mosheperezt – kol boker ( chaque matin)

22 août, 2009
clip | Pas de réponses »

Image de prévisualisation YouTube

12

kyubi80 |
highschoolmusical487 |
Amplified-Band |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Mix'H !!! Electro Mix Exper...
| ma musique
| Tim Evens